Algemene Ledenvergadering Wijnu oktober 2020

Zaterdag 3 oktober 2020
Aanvang 14.00 uur tot maximaal 16.00 uur

Eind maart hadden we onze Voorjaarsvergadering gepland. Helaas kon die niet doorgaan gezien alle corona perikelen. Het bestuur heeft besloten om de Najaarsvergadering wel door te laten gaan. Wel in een aangepaste vorm. We zijn gehouden aan de 1,5 meter regel en dat bepaalt hoeveel personen kunnen deelnemen aan de Najaarsvergadering. Er kunnen naast het bestuur en genodigden slechts 50 leden bij de vergadering aanwezig zijn. Om er zeker van te zijn dat we binnen dit aantal blijven moet u zich vooraf aanmelden.

Er zijn nog een paar zaken die nog openstaan van de Voorjaarsvergadering, zoals de formele vaststelling van de twee nieuwgekozen bestuursleden, mevrouw Rini van den Brand en de heer Willie Rovers. Ook het aftreden van de heer Louis van Veghel. Een ander belangrijk agendapunt is de financiële begroting voor 2021. Deze begroting is ook in te zien op deze website. Ook al bent u niet aanwezig op de vergadering dan nog kunt u zich uitspreken over de begroting en eventueel aanvullende vragen stellen. Ook vragen die niet over de begroting gaan. Aan de rechterzijde van deze pagina zijn een paar links weergegeven die u kunt gebruiken voor de aangegeven onderdelen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening om 14.00 uur
  2. Vaststellen notulen ALV van 5 oktober 2019
  3. Financiële verantwoording 2019
  4. Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuw lid
  5. Bestuursverkiezing met terugwerkende kracht tot 1 april 2020
  6. Financiële begroting 2021
  7. Voorstel wijziging Statuten met betrekking tot de naam Wijnu 
  8. Mededelingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Toelichting:

Punt 5  Normaal worden nieuwe bestuursleden gekozen in de Voorjaarsvergadering. Omdat deze niet is door gegaan en er geen tegenkandidaten waren zijn mevrouw Rini van den Brand en de heer Willie Rovers als lid van het bestuur opgenomen. Beiden hebben een periode van een jaar geen deel uitgemaakt van het bestuur. Volgens het Huishoudelijk Reglement zijn ze daarna weer verkiesbaar. Periodiek aftredend was de heer Harry Kalis. Hij heeft zich weer herkiesbaar gesteld. Aftredend en niet herkiesbaar was de heer Louis van Veghel. Na een oproep door het bestuur hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Daardoor zijn de twee, door het bestuur voorgedragen kandidaten, benoemd als bestuurslid. De heer Kalis is herkozen als bestuurslid. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Mevrouw Rini van den Brand bestuurslid met de taken activiteiten en contactpersoon voor gastdames, gastheren en sleuteldragers. De heer Kalis blijft de Penningmeester en de heer Rovers is de taak van secrretaris toebedeeld. 

Punt 7  In onze Statuten staat nog als statutaire naam “Katholieke Bond van Ouderen afdeling Veghel” vermeld. Dit is ook zo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat we al een lange periode de naam Wijnu gebruiken wil het bestuur dit graag geformaliseerd zien in de officiële stukken. 

 

Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor de situatie waarop deze ALV georganiseerd moet worden. Het kan helaas niet anders. Mochten de richtlijnen van de overheid alsnog aangescherpt worden dan zal het bestuur zich beraden over hoe er toch aan de statutaire verplichting, om eenmaal per jaar een ledenvergadering te houden, tegemoet kan komen.

Aanmelden ALV

Wanneer u zich wilt opgeven om aanwezig te zijn bij de ALV van 3 oktober kunt u zich aanmelden via de link hieronder. Houd uw lidnummer bij de hand. Slechts één persoon kan zich per formulier aanmelden. Wilt u met twee personen komen dan twee formulieren invullen.

Klik op de volgende link: aanmelden 

 

Inzien jaarverslag en Financiële verslag 2019

Het financiële jaarverslag is een onderdeel van het jaarverslag 2019. Het laatste gedeelte van het verslag geeft een uitgebreide specificatie van alle onderdelen.

Klik op de volgende link: Jaarverslag 2019

 

Financiële begroting 2021

De begroting voor 2021 wijkt niet veel af van de begroting zoals die voor 2020 is opgesteld. Het bedrag afdracht aan KBO-Brabant is verhoogd met € 1,00 per lid. Ook is de post Lief en Leed wat opgehoogd.Door de link te volgen kunt u de begroting inzien, de begroting beoordelen en uw vragen stellen over de begroting.

Klik op de volgende link: begroting 2021

 

Vragen aan het bestuur

Heeft u vragen of opmerkingen die u aan het bestuur kwijt wilt dan kunt u die stellen door een formulier op deze website in te vullen. Dat kan eenvoudig door onderstaande link te volgen. Afhankelijk van het aantal vragen zal bekeken worden hoe deze beantwoord gaan worden.

Klik op de volgende link: vragen bestuur