Statuten, Reglementen en Procedures

Onze vereniging is statutair opgericht op 1 augustus 1950. De laatste wijziging van de Statuten heeft plaatsgevonden in het jaar 2009. Officieel staat onze vereniging ingeschreven als Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel. Later is daaraan toegevoegd de roepnaam Wijnu Veghel.
Kort daarna is het bestuur begonnen met het opstellen van een aangepast Huishoudelijk Reglement. Kort daarop gevolgd door een Activiteiten Reglement en een Bezwaren-, en Beroepsprocedure. Deze reglementen zijn in de Algemene Ledenvergadering van 2010 goedgekeurd.

Hierbij de link naar een van de bovenstaande documenten.

Statuten op te vragen bij het bestuur.

Huishoudelijk Reglement

Activiteitenreglement

Bezwaren-, en Beroepsprocedure