Vergaderingen en verslagen

Om een vereniging als Wijnu op een goede manier te leiden en te besturen zijn vergaderingen daarbij onontbeerlijk. Niet alleen het bestuur maar ook de diverse sub-besturen, commissies en werkgroepen komen regelmatig bij elkaar om zaken af te stemmen. Vergaderingen en bijeenkomsten zijn belangrijk om uw inspraak te regelen. Dit kan op diverse manieren. De meest normale manier is dat vragen of verzoeken via de activiteiten bijeenkomsten worden besproken en zo nodig voorgelegd aan het bestuur van Wijnu. Uiteraard mag ieder lid persoonlijk een vraag bij het bestuur neerleggen. Zie daarvoor het tabblad “Contact”.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit drie personen, voorzitter, penningmeester en secretaris.
Zij vergaderen op de laatste dinsdag van de maand in zaal De Kastanje. Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) voor en stelt de agenda samen.

Algemeen bestuur
Het Algemeen bestuur bestaat uit alle bestuursleden, eventueel aangevuld met een adviseur van het bestuur en/of ambtelijk secretaris. De adviseur en de ambtelijk secretaris hebben geen stemrecht in het bestuur.
Het Algemeen bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand in zaal De Kastanje. Het AB neemt beslissingen, doet voorstellen en bereidt de Algemene Ledenvergadering voor.

De vergaderingen van DB en AB zijn niet openbaar en de verslagen worden dan ook niet gepubliceerd.

Algemene Ledenvergadering

Het Algemeen Bestuur heeft besloten met ingang van 2023 één keer per jaar een ledenvergadering te houden en wel in het voorjaar. In deze vergadering kunnen de leden hun inspraak hebben.
De najaarsvergadering heeft te weinig inhoud om daarvoor alle leden bijeen te roepen. Het enige agendapunt tw. de behandeling van de begroting kan zonder problemen naar het begin van het begrotingsjaar worden doorgeschoven. De najaarsvergadering is daarmede vervallen.

 

Jaarverslag

In het jaarbeslag dat het bestuur vaststelt legt het verantwoording af van het gevoerde beleid in het verslagjaar. Het verslag bevat feiten en zaken die zich hebben voorgedaan. Het bestuur probeert met dit verslag tot in details aan te geven hoe het afgelopen jaar verlopen is. In de Algemene ledenvergadering wordt dit verslag gepresenteerd en toegelicht.
Voor de leden is dit verslag alleen digitaal beschikbaar. De reden hiervoor is dat het nogal uitgebreid is en dus kostbaar om te produceren. En we besparen ook veel papier wat weer goed is voor het milieu.

Verschenen jaarverslagen

Hieronder de laatste vijf jaarverslagen

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018